ALGEMENE VOORWAARDEN


Identiteit van de ondernemer

Manou Gerrese
Hondengedragsdeskundige en angstbegeleider

Hooggeldrop 133,
5663 BD Geldrop

Telefoonnummer:  0641212495
bedrijfsnaam:         eengelukkigehond
E-mailadres:           manou@eengelukkigehond.nl
KvK-nummer:         81284136


Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten, cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten. Overeenkomst, cursus en dienst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de ondernemer middels het invullen van het inschrijfformulier of schriftelijk via mail.
Een cursist kan zich online inschrijven of via mailcontact, waarbij schriftelijk via de mail een toezegging volgt van de ondernemer. Daarna is de cursist ingeschreven en gaat de overeenkomst in.

De werknemers van de ondernemen vallen onder de algemene voorwaarden van eengelukkigehond.

Algemeen

 1. Alle tussen de ondernemer en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de ondernemer en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de ondernemer.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 5. De cliënt is ter allen tijden verantwoordelijk voor eventuele schade, welke door de cliënt zijn of haar hond veroorzaakt wordt. Deelname aan de diensten van de ondernemer is voor risico van de cliënt.
 6. Indien de cliënt, meegebrachte bezoekers van cliënt of hond(en) van cliënt enige schade veroorzaken is cliënt hiervoor te allen tijde verantwoordelijk. Dit geldt eveneens voor alle eventuele schade aan materialen van de ondernemer.
 7. De ondernemer is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade welke tijdens uitoefening van haar diensten mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan. Ook diefstal, schade aan eigendommen, uw hond of derden is geheel voor risico van cliënt.
 8. De ondernemer levert professionele diensten. Echter cliënt blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de te verkrijgen resultaten. De ondernemer heeft tevreden klanten maar garanties over resultaten zijn nimmer te geven.

Hondencursus en gedragstherapie 

  1. Tijdens de vakanties is er een aangepast les rooster.
  2. Elke praktijk les duurt een 45 tot 60 minuten. U bent niet continue met uw hond aan het werk, er worden ook zaken uitgelegd.
  3. Zorg ervoor dat uw hond is uitgelaten voordat u op les komt.
  4. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de ondernemer aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
  5. Op het terrein van de ondernemer dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.
  6. Neem altijd kleine, gezonde honden snacks mee en een speeltje wat niet piept.
  7. Raak andermans honden niet aan zonder toestemming van de eigenaar. Hieronder valt ook aaien.
  8. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
  9. De minimale leeftijd van de cursist is 16 jaar, als de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist.
  10. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
  11. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
  12. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
  13. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.
  14. Voor bepaalde gezamenlijke trajecten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende animo kan de ondernemer deze annuleren. In dit geval zal het, mits reeds betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken worden geretourneerd aan cliënt.
  15. Vooraf of bij aanvang van de cursus dient het inentingsboekje/hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus getoond te worden aan de instructeur.
  16. Uw hond dient alle noodzakelijke vaccinaties te hebben gehad, ook tegen kennelhoest. Alle vaccinaties dienen gedurende de cursus geldig te zijn.
  17. De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) ondernemer van voortzetting van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Reglement van orde

 1. Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 2. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 3. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 4. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 5. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 6. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 7. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
 8. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)
 9. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 10. Als er op het eigen terrein van de ondernemer een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

Diensten

 • De cliënt kan zich telefonisch melden en daarna via het inschrijfformulier via de website voor één van onze diensten aanmelden. Afspraken zijn dan overeengekomen.
 • De betaling dient uiterlijk 24 uur voorafgaande aan één van de consulten op de rekening van de ondernemer te zijn bijgeschreven dan wel na een consult contant te worden voldaan.
 • Wanneer cliënt tijdens een dienstverlening of traject stopt worden hiervan de kosten niet geretourneerd.
 • De ondernemer kan een dossier bijhouden van de aangeboden dienst wanneer dit aan de orde is. Bij sommige diensten bieden wij een plan van aanpak voor de hond of een NEI verslag waarin de volgende gegevens worden opgeslagen:
 • Naam client en naam hond, adres, geboortedatum hond, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Een kort verslag per consult van hetgeen er besproken is en aangeboden adviezen.
 • Eventueel vanuit de cliënt verzonden/ontvangen e-mailberichten met bijbehorende (beeld)informatie.
 • Na een NEI sessie volgt er beknopte verslaglegging van de uitslag van de test.
 • Verslagen en plannen van aanpak worden digitaal bewaard door de ondernemer en gedeeld met de client.

Afmelden van de diensten

 1. De cliënt dient minimaal 48 uur voor aanvang van de overeengekomen dienst, via mail de dienst te annuleren. In het geval dat de ondernemer geen bericht heeft ontvangen en terug heeft bevestigd, is er geen sprake van annulering.
 2. Terugbetaling van gemiste diensten vindt nimmer plaats bij afmelding door de cliënt. Enkel met toestemming van de ondernemer kan in deze worden afgeweken.
 3. In overleg met de ondernemer is het soms mogelijk een veldcursus op de trainingsweide te verplaatsen, mits dit ruim op tijd (3 weken vooraf) is aangevraagd. Wij vragen hiervoor 20 euro administratiekosten.
 4. Indien een dienst geen doorgang mocht vinden zal de cliënt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld.
 5. Bij overmacht kan de ondernemer een overeengekomen dienst tot 2 uur voor aanvangstijd annuleren zonder terugbetaling van eventueel gemaakte kosten. Tot uiterlijk 2 uur voor aanvangstijd wordt de dienst opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip in de volgende gevallen: Bij heftig onweer of zware storm (in overleg en mede afhankelijk van de ernst van het onweer en of de storm). Bij niet verwachtte, ernstige gladheid/bevriezing.

Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de ondernemer.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de ondernemer.
 3. Een cliënt kan van de ondernemer gedragsadvies ontvangen via verschillende diensten waaronder gedragstherapie.
 4. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de ondernemer voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 5. De ondernemer kan op basis van haar ervaring een zeer redelijke inschatting maken van de te behalen verbeteringen van de te behandelen honden. Er worden echter geen garanties gegeven. Hiervoor is deze materie te complex.
 6. De ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor een traject stop te zetten indien cliënt onvoldoende meewerkt aan een dienst dan wel adviezen van de ondernemer onvoldoende opvolgt.

Overige

 1. Gegevens die verstrekt worden via het inschrijfformulier of via de website worden door de ondernemer vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.
 2. Op overeenkomsten gesloten met de ondernemer is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
 3. De ondernemer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen dan wel deze te verwijderen. Cliënt zal hiervan in dat geval op de hoogte worden gebracht.
 4. De ondernemer behoudt het recht voor te allen tijde een cliënt te weigeren of een dienst te beëindigen indien deze cliënt zichzelf of zijn of haar omgeving in gevaar brengt. Ook bij onvoldoende motivatie van cliënt is dit mogelijk.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de ondernemer op internet of andere publicaties binden de ondernemer niet.
 6. De ondernemer is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig gevolg, dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de op de website, Facebook, Instragram en andere mediums gegeven informatie.
 7. Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt de ondernemer zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
jack russel close up